Home  |  Wat doen we  |  Subsidie, aanvragen en verantwoorden

Subsidie, aanvragen en verantwoorden

 • Wat is het?

  De gemeente kan in het kader van haar beleid subsidies verstrekken aan stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor de bevordering van o.a.

  • sport
  • cultuur
  • maatschappelijk werk
  • welzijn
  • vrijetijdsbesteding

  Doel van de subsidie

  • het ondersteunen en stimuleren van activiteiten die worden georganiseerd voor inwoners van Zeewolde 
  • het realiseren van een breed aanbod van voorzieningen voor inwoners van Zeewolde

  Jaarlijks of eenmalig

  Een subsidie kan worden aangevraagd

  • voor jaarlijks terugkerende activiteiten.
   Deze subsidieaanvraag moet uiterlijk op 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak worden ingeleverd. Naast een algemeen formulier zijn er specifieke aanvraagformulieren voor sport- en amateurkunstactiviteiten.
  • voor een eenmalige activiteit.
   Deze subsidieaanvraag moet ten minste 12 weken voor de start van de activiteit worden ingeleverd.
  • Een subsidieaanvraag wordt getoetst aan de beleidsregels die op de verschillende beleidsterreinen zijn vastgesteld.
  • Deze beleidsregels zijn per beleidsterrein te vinden onder het kopje "Zie ook".
  • De aanvraagformulieren vindt u onder het kopje 'Aanvragen/formulier(en)'.

  Subsidie verantwoorden

  • Als u een beschikking tot subsidieverlening van de gemeente heeft ontvangen voor een bedrag van € 5.000,- of meer, dan moet u als subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling doen. 
  • Dit doet u na afloop van de activiteiten of van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend.
  • In de subsidievaststelling toont u aan dat de activiteiten hebben plaats gevonden volgens afspraak.
  • De verantwoordingsformulieren kunt u vinden onder het kopje 'Aanvragen/formulier(en)'.

  Verordening

  De Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012 en het Financieel-technisch beleidskader 2012 (en verder) zijn te vinden onder "Zie ook".

  Regels eigen vermogen en bestemmingsreserves

  Extra informatie over de regels met betrekking tot het eigen vermogen en de bestemmingsreserves zijn te vinden onder het kopje "voorwaarden".

 • Wat moet ik doen?

  • Een subsidieaanvraag voor jaarlijkse activiteiten moet uiterlijk op 31 augustus in het jaar voorafgaand aan het subsidietijdvak worden ingeleverd.
  • Onder het kopje "Aanvragen/Formulieren" zijn 3 aanvraagformulieren voor jaarlijkse activiteiten beschikbaar.
  • Naast een algemeen formulier zijn er specifieke formulieren voor sport- en amateurkunstactiviteiten.

  Een subsidieaanvraag voor een eenmalige activiteit moet ten minste 12 weken voor de start van de activiteit worden ingeleverd. Dit formulier vindt u ook onder het kopje "Aanvragen/Formulieren".

  Stappen en doorlooptijd

  Jaarlijkse subsidies

  De gemeente stuurt ieder jaar een brief aan instellingen die in het verleden subsidie hebben aangevraagd. In deze brief wordt ingegaan op het subsidietraject van het volgende kalenderjaar.

  Een ingeleverde subsidieaanvraag wordt door de gemeente getoetst op volledigheid. Is deze niet volledig, dan wordt de aanvrager om een aanvulling van gegevens gevraagd binnen een termijn van vier weken. De aanvraag wordt getoetst aan het bestaand beleid (o.a. verordening, beleidsregels, subsidieplafond).

  Nadat de gemeenteraad de Programmabegroting en subsidieplafonds (oktober) heeft vastgesteld, vindt voor 15 december besluitvorming plaats door het college van burgemeester en wethouders. De subsidiebeschikking wordt zo snel mogelijk na besluitvorming verzonden.

  Eenmalige subsidies

  De subsidieaanvraag moet tenminste 12 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
  De gemeente toetst de aanvraag op volledigheid. Is deze niet volledig, dan wordt de aanvrager om een aanvulling van gegevens gevraagd binnen een termijn van vier weken.

  De aanvraag wordt getoetst aan het bestaand beleid (o.a. verordening, beleidsregels, subsidieplafond). Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • Achtergrond

  Subsidieplafond

  Het college van burgemeester en wethouders kan alleen subsidie verlenen als de aanvraag past binnen de financiële middelen die de gemeenteraad beschikbaar stelt. Dit gebeurt bij de vaststelling van de Programmabegroting (meestal in oktober).

  Het subsidieplafond geeft het maximale bedrag aan dat wij aan subsidie voor een bepaald beleidsterrein (programma) ter beschikking stellen.

  Wie kan het aanvragen

  Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. In bijzondere gevallen kan de subsidie ook aangevraagd worden door (een groep van) natuurlijke personen. In dat laatste geval beslist het college daarover.

  Beleidslijn subsidieaanvragen na de uiterste datum

  In de collegevergadering van 18 maart jl. heeft het college van B&W de beleidslijn subsidieaanvragen na de uiterste datum vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2014 en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die na deze datum ingediend worden.

  In de Algemene subsidieverordening Zeewolde 2012 (verder Asv 2012) is vastgelegd dat een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie gedaan dient te worden voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft (artikel 6, lid 1). In artikel 9, lid e van de Asv 2012 is als kan-bepaling opgenomen dat het college een aanvraag voor subsidie kan weigeren als de aanvraag voor de subsidie buiten de in artikel 6 bedoelde termijn is ingediend.

  In de beleidslijn die door het college is vastgesteld wordt de einddatum van 31 augustus door ons gezien als een fatale termijn. Dit betekent dat subsidieaanvragen die na 31 augustus bij ons binnenkomen, niet meer in behandeling worden genomen. Wel herinneren wij u, wanneer wij uw subsidieaanvraag nog niet hebben ontvangen, minimaal twee weken voor het verstrijken van de fatale termijn aan het indienen van uw subsidieaanvraag tot en met 31 augustus. U kunt dan zo snel mogelijk en in ieder geval vóór 1 september alsnog uw subsidieaanvraag indienen, of een met redenen omkleed verzoek om uitstel voor het indienen van uw subsidieaanvraag. Als wij dit verzoek (met redenen erbij) tijdig van u ontvangen, beoordelen wij per geval of een latere indiening van de aanvraag mogelijk is.

 • Zie ook

 • Contact Jeugdhulp Zeewolde

  Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken met één van de casemanagers van Jeugdhulp Zeewolde?

  • U kunt telefonisch contact opnemen via 036-522 9500 tussen 09:00 en 12:00.
  • Na 12:00 uur belt u naar de gemeente Zeewoldevia 036-522 9522. De gemeente geeft uw vraag door aan een medewerker van Jeugdhulp Zeewolde. Zij nemen daarna contact met u op.
  • U kunt ook gebruik maken van het online contactformulier.